Dąbrówno bez uzależnień

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrównie wchodzą:

 Małgorzata Malimon – Przewodnicząca

 Mariola Niedoba – Sekretarz

 Iwona Gurgielewicz – Członek

 Agnieszka Gąsiorowska – Członek

 Wojciech Zelmański – Członek

SPOTKANIA CZŁONKÓW GKRPA odbywają się w drugi wtorek miesiąca o godzinie 14.30

Kontakt tel. 089 647 44 68 Agnieszka Gąsiorowska

Przy GKRPA w Dąbrównie działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

Punkt funkcjonuje w pomieszczeniach GKRPA w Dąbrównie przy ul. Agrestowej 2 (budynek GOPS). W Punkcie pomoc uzyskają wszystkie osoby, które borykają się z problemem alkoholowym, np. piją ryzykownie, trudno utrzymać im abstynencję, trudno podjąć im decyzję o rozpoczęciu leczenia odwykowego, członkom rodzin z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy domowej i znajdujących się w sytuacjach trudnych, krytycznych. 

Dyżury w PI-K pełni psycholog i terapeuta uzależnień

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI

Gminna Komisja do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r., poz. 650), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr Or.0050.92.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie powołania nowego składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrównie.

Zakres działania Komisji 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane zadania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w których występuje uzależnienie w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Dąbrówno;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. , poz. 783) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Zadania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,

2. udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności: ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objecie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sadu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługispecjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom uzależnionym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, – organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzależnień.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, a w szczególności:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, – podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów (zajęć) sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod katem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
 • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.92.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04 lipca 2018 r. Wójt /-/ Piotr Zwalińsk

Udało się pobrać. Wniosek jest już na twoim komputerze.