Dąbrówno bez uzależnień

SZKOŁA DLA RODZICÓW

W październiku 2021 roku w Dąbrównie, rozpoczęły się zajęcia w Szkole dla Rodziców. Szkoła Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, to nauka umiejętności porozumiewania się bez przemocy oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą. Zajęcia mają charakter warsztatowy i wykorzystują w dużej mierze doświadczenia własne uczestników. Taki charakter spotkań pozwala na tworzeniu głębszych, pełniejszych relacji pomiędzy uczestnikami, daje zadowolenie i tworzy poczucie wzajemnej bliskości.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu Szkoły dla Rodziców, psychoterapeutę mgr Martę Kuzyk. Odbywają się w każdy poniedziałek. Pełen cykl obejmuje 10 spotkań. Każdy z uczestników na zakończenie otrzyma certyfikat ukończenia Szkoły dla Rodzica. Rekrutację prowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrównie. Zajęcia zostały zorganizowane i sfinansowane przy wsparciu Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrównie. Stanowią zadanie ujęte
w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrówno na rok 2021.

Czego można nauczyć się w Szkole dla Rodziców?

  • jak wspierać w funkcjonowaniu emocjonalnym swoje dziecko, jak rozwijać jego umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka, jak je umiejętnie motywować do nauki ale również do realizacji marzeń, zamierzeń i planów
  • jak stawiać jasne i czytelne dla dziecka granice, wzmacniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa dziecka, jak konsekwentnie przestrzegać wytyczonych granic
  • jak w sposób otwarty porozumiewać się w rodzinie, aby budować prawidłowe relacje i więzi emocjonalne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REKOMENDOWANE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie, w Marwałdzie i Elgnowie realizowane są co roku programy profilaktyczne posiadające rekomendacje. „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” jest wdrażany przez Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Programy znajdują się w bazie programów rekomendowanych (www.programyrekomendowane.pl) Celem systemu rekomendacji było: podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów (www.parpa.pl)

W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w szkołach na terenie gminy realizowane były z tej puli następujące programy:

BUSOLA. PODRÓŻ W BEZPIECZNY ŚWIAT

Opis programu: Zajęcia programu „BUSOLA – Podróż w bezpieczny świat” stanowią zamknięty cykl 7 spotkań i oparte są o aktywną pracę warsztatową z małą grupą. Atutem programu są także opracowane zeszyty pracy indywidualnej dla każdego dziecka, zawierające ćwiczenia wykonywane wspólnie w grupie lub indywidualnie podczas spotkania w szkole, dodatkowo wzbogacone o dwa ćwiczenia do pracy z rodzicem w domu (forma ta pozwala włączyć w proces zmian rodziców). Zeszyty indywidualne mają bardzo atrakcyjną formę i kolorową szatę graficzną, co zostało dostrzeżone, docenione i wysoko ocenione przez wszystkie dzieci uczestniczące w pilotażu programu.

Adresatami są uczniowie klas IV – V

BUSOLA. NA MORZU UCZUĆ I EMOCJI

O programie: Zajęcia programu „BUSOLA – NA MORZU UCZUĆ I EMOCJI” stanowią cykl 13 spotkań i oparte są o aktywną pracę warsztatową z małą grupą. Na zajęciach uczniowie starają się analizować i przekształcać różnego rodzaju sytuacje życiowe w sytuacje zadaniowe. Wspólnie poszukują konstruktywnych i społecznie akceptowalnych rozwiązań, bazując na własnych zasobach. Program nawiązuje również do zmian w metodyce pracy z uczniem, która w dużej mierze opiera się obecnie o komunikację wielostronną umożliwiającą zdobywanie wiedzy w procesie współpracy. Program „BUSOLA –NA MORZU UCZUĆ I EMOCJI” został pomyślany jako pewien rodzaj gry zespołowej. Uczniowie zostają przez autorów zaproszeni do odbycia symbolicznego rejsu życia. Zostają również uprzedzeni, że na swojej drodze, „jak to w życiu bywa” mogą napotkać utrudnienia, przeszkody, niebezpieczeństwa, w programie nazwane rafami, o które łatwo się rozbić.

Rafy, na które natrafiają żeglarze to: ALKOHOL, PAPIEROSY, NARKOTYKI, DOPALACZE, INTERNET, TELEFON, AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA ORAZ „LUSTRO” (odbijające obraz samego siebie).